Devenir chrétien

Il n’existe pas de formule magique pour devenir chrétien. Il s’agit d’un engagement que tu prends avec ton coeur, en voulant mettre Jésus à la première place de ta vie.

Si tu n’es pas encore chrétien mais que tu veux aujourd’hui remettre ta vie entre les mains de Jésus, le Fils de Dieu, tu peux prononcer la prière ci-dessous :

Seigneur Jésus,

Je me présente devant toi aujourd’hui pour te demander pardon pour toutes mes fautes, mes péchés. Toi seul peux me pardonner, par ton sacrifice pour moi à la Croix. Merci pour ton sacrifice, par lequel j’ai accès à la vie éternelle, au paradis.

Je reconnais que tu es Dieu. Je fais de toi mon Seigneur et mon Sauveur. Je m’engage à faire ta volonté et suivre tes commandements.

Viens prendre toute la place dans ma vie.

Au nom de Jésus-Christ, amen !

Si tu viens de faire cette prière et que tu n’a pas encore d’église, tu peux en trouver une en allant sur Eglises360.

Tu peux aussi consulter le site Evangile.OVH et BibleAudio pour d’autres ressources chrétiennes.

N’hésite pas à nous contacter pour toute question. Que Dieu te bénisse !


Fais cette prière dans ta propre langue :

Herr Jesus,

Ich trete heute vor dich, um dich um Vergebung für all meine Verfehlungen und Sünden zu bitten. Nur du kannst mir vergeben, durch dein Opfer für mich am Kreuz. Danke für dein Opfer, durch das ich Zugang zum ewigen Leben, zum Himmel, habe.

Ich erkenne an, dass du Gott bist. Ich mache dich zu meinem Herrn und Erlöser. Ich verpflichte mich, deinen Willen zu tun und deine Gebote zu befolgen.

Komm und nimm den ganzen Platz in meinem Leben ein.

Im Namen Jesu Christi, Amen!

Lord Jesus,

I come before you today to ask your forgiveness for all my faults, my sins. Only you can forgive me, through your sacrifice for me on the Cross. Thank you for your sacrifice, through which I have access to eternal life, to heaven.

I acknowledge that you are God. I make you my Lord and Saviour. I commit myself to do your will and follow your commandments.

Come and take all the space in my life.

In the name of Jesus Christ, amen!

Господ Исус,

Днес идвам пред Теб, за да поискам прошка за всичките си грешки, за греховете си. Само Ти можеш да ми простиш чрез жертвата Си за мен на Кръста. Благодаря Ти за Твоята жертва, чрез която имам достъп до вечния живот, до небето.

Признавам, че Ти си Бог. Правя Те мой Господ и Спасител. Задължавам се да изпълнявам Твоята воля и да следвам Твоите заповеди.

Елате и заемете цялото пространство в живота ми.

В името на Исус Христос, амин!

主耶稣。

我今天来到你面前,请求你宽恕我所有的过错,我的罪过。只有你能原谅我,通过你在十字架上为我做出的牺牲。感谢你的牺牲,通过你的牺牲,我可以获得永生,进入天堂。

我承认你是上帝。我以你为我的主和救主。我承诺遵行你的旨意,遵循你的诫命。

来占据我生命中所有的空间。

奉耶稣基督的名,阿门!"。

Herre Jesus,

Jeg kommer i dag for at bede dig om tilgivelse for alle mine fejl, mine synder. Kun du kan tilgive mig, gennem dit offer på korset. Tak for dit offer, gennem hvilket jeg har adgang til det evige liv, til himlen.

Jeg anerkender, at du er Gud. Jeg gør dig til min Herre og frelser. Jeg forpligter mig til at gøre din vilje og følge dine bud.

Kom og tag al pladsen i mit liv.

I Jesu Kristi navn, amen!

Señor Jesús,

Hoy vengo ante ti para pedirte perdón por todas mis faltas, mis pecados. Sólo tú puedes perdonarme, por tu sacrificio por mí en la Cruz. Gracias por tu sacrificio, por el que tengo acceso a la vida eterna, al cielo.

Reconozco que eres Dios. Te hago mi Señor y Salvador. Me comprometo a hacer tu voluntad y a seguir tus mandamientos.

Ven y toma todo el espacio de mi vida.

En el nombre de Jesucristo, ¡amén!

Issand Jeesus,

Ma tulen täna sinu ette, et paluda sinu andestust kõigi minu vigade ja pattude eest. Ainult sina saad mulle andeks anda, sinu ohvri kaudu minu eest ristil. Tänan sind sinu ohvri eest, mille kaudu ma pääsen igavesse ellu, taevasse.

Ma tunnistan, et sa oled Jumal. Ma teen sind oma Issandaks ja Päästjaks. Ma kohustun täitma sinu tahet ja järgima sinu käske.

Tule ja võta kogu ruum minu elus.

Jeesuse Kristuse nimel, aamen!

Herra Jeesus,

Tulen tänään eteesi pyytämään sinulta anteeksi kaikkia vikojani, syntejäni. Vain sinä voit antaa minulle anteeksi ristillä puolestani antamasi uhrin kautta. Kiitos uhristasi, jonka kautta minulla on pääsy iankaikkiseen elämään, taivaaseen.

Tunnustan, että sinä olet Jumala. Teen sinut Herrakseni ja Vapahtajakseni. Sitoudun tekemään tahtosi ja noudattamaan käskyjäsi.

Tule ja ota kaikki tila elämästäni.

Jeesuksen Kristuksen nimessä, aamen!

Κύριε Ιησού,

Έρχομαι σήμερα μπροστά σου για να ζητήσω τη συγχώρεσή σου για όλα μου τα λάθη, τις αμαρτίες μου. Μόνο εσύ μπορείς να με συγχωρέσεις, μέσω της θυσίας σου για μένα στον Σταυρό. Σε ευχαριστώ για τη θυσία σου, μέσω της οποίας έχω πρόσβαση στην αιώνια ζωή, στον ουρανό.

Αναγνωρίζω ότι είσαι ο Θεός. Σε κάνω Κύριο και Σωτήρα μου. Δεσμεύομαι να κάνω το θέλημά σου και να ακολουθώ τις εντολές σου.

Έλα και πάρε όλο το χώρο στη ζωή μου.

Στο όνομα του Ιησού Χριστού, αμήν!

Uram Jézus,

Azért jövök ma eléd, hogy bocsánatot kérjek minden hibámért, bűnömért. Csak te tudsz nekem megbocsátani, az értem a kereszten hozott áldozatod által. Köszönöm áldozatodat, amely által bejutottam az örök életbe, a mennybe.

Elismerem, hogy te vagy az Isten. Téged teszlek Urammá és Megváltómmá. Elkötelezem magam, hogy teljesítem akaratodat és követem parancsaidat.

Jöjjön és foglalja el az összes helyet az életemben.

Jézus Krisztus nevében, ámen!

Tuhan Yesus,

Saya datang ke hadapan-Mu hari ini untuk memohon pengampunan-Mu atas semua kesalahan saya, dosa-dosa saya. Hanya Engkau yang bisa mengampuni saya, melalui pengorbanan-Mu bagi saya di kayu salib. Terima kasih atas pengorbanan-Mu, yang melaluinya saya memiliki akses ke kehidupan kekal, ke surga.

Saya mengakui bahwa Engkau adalah Tuhan. Aku menjadikan Engkau Tuhan dan Juruselamatku. Saya berkomitmen untuk melakukan kehendak-Mu dan mengikuti perintah-perintah-Mu.

Datang dan ambil semua ruang dalam hidupku.

Dalam nama Yesus Kristus, amin!

Signore Gesù,

Oggi vengo davanti a te per chiederti perdono per tutte le mie colpe, i miei peccati. Solo tu puoi perdonarmi, attraverso il tuo sacrificio per me sulla croce. Grazie per il tuo sacrificio, attraverso il quale ho accesso alla vita eterna, al cielo.

Riconosco che tu sei Dio. Ti faccio mio Signore e Salvatore. Mi impegno a fare la tua volontà e a seguire i tuoi comandamenti.

Vieni a prendere tutto lo spazio della mia vita.

Nel nome di Gesù Cristo, amen!

主イエス様。

今日、私はあなたの前に来て、私のすべての欠点、私の罪の許しを請うために来たのです。十字架上のあなたの犠牲によって、あなただけが私を赦すことができるのです。あなたの犠牲によって、私は永遠の命、天国へ行くことができることを感謝します。

私は、あなたが神であることを認めます。私はあなたを私の主であり、救い主とします。私は、あなたの意志を実行し、あなたの戒めに従うことを約束します。

私の人生のすべての場所を奪って来てください。

イエス・キリストの名において、アーメン!

Kungs Jēzus,

Šodien es nāku tavā priekšā, lai lūgtu tev piedošanu par visām savām kļūdām un grēkiem. Tikai Tu vari man piedot, pateicoties savam upurim par mani pie krusta. Pateicos jums par jūsu upuri, caur kuru man ir pieeja mūžīgajai dzīvei, debesīm.

Es atzīstu, ka tu esi Dievs. Es tevi daru par savu Kungu un Glābēju. Es apņemos pildīt Tavu gribu un sekot Taviem baušļiem.

Nāc un aizņem visu vietu manā dzīvē.

Jēzus Kristus Vārdā, āmen!

Viešpats Jėzus,

Šiandien ateinu pas tave prašyti atleidimo už visas savo kaltes ir nuodėmes. Tik Tu gali man atleisti per savo auką už mane ant kryžiaus. Dėkoju tau už tavo auką, per kurią galiu patekti į amžinąjį gyvenimą, į dangų.

Pripažįstu, kad esi Dievas. Tave skelbiu savo Viešpačiu ir Gelbėtoju. Įsipareigoju vykdyti Tavo valią ir laikytis Tavo įsakymų.

Ateik ir užimk visą mano gyvenimo erdvę.

Jėzaus Kristaus vardu, amen!

Heer Jezus,

Ik kom vandaag voor u om vergeving te vragen voor al mijn fouten, mijn zonden. Alleen U kunt mij vergeven, door Uw offer voor mij aan het kruis. Dank U voor Uw offer, waardoor ik toegang heb tot het eeuwige leven, tot de hemel.

Ik erken dat u God bent. Ik maak u tot mijn Heer en Redder. Ik verbind mij ertoe uw wil te doen en uw geboden op te volgen.

Kom en neem alle ruimte in mijn leven.

In de naam van Jezus Christus, amen!

Panie Jezu,

Przychodzę dziś przed Ciebie, aby prosić Cię o przebaczenie wszystkich moich wad, moich grzechów. Tylko Ty możesz mi przebaczyć, przez swoją ofiarę za mnie na Krzyżu. Dziękuję za Twoją ofiarę, dzięki której mam dostęp do życia wiecznego, do nieba.

Uznaję, że jesteś Bogiem. Czynię Cię moim Panem i Zbawicielem. Zobowiązuję się do pełnienia Twojej woli i przestrzegania Twoich przykazań.

Przyjdź i zajmij całą przestrzeń w moim życiu.

W imię Jezusa Chrystusa, amen!

Senhor Jesus,

Venho hoje perante vós para vos pedir perdão por todos os meus defeitos, os meus pecados. Só vós me podeis perdoar, através do vosso sacrifício por mim na cruz. Obrigado pelo vosso sacrifício, através do qual eu tenho acesso à vida eterna, ao céu.

Reconheço que Vós sois Deus. Eu faço-vos meu Senhor e Salvador. Comprometo-me a fazer a vossa vontade e a seguir os vossos mandamentos.

Venham e ocupem todo o espaço da minha vida.

Em nome de Jesus Cristo, amém!

Doamne Iisuse,

Vin astăzi în fața ta ca să-ți cer iertare pentru toate greșelile mele, pentru păcatele mele. Numai Tu mă poți ierta, prin jertfa Ta pe Cruce. Îți mulțumesc pentru jertfa ta, prin care am acces la viața veșnică, la cer.

Recunosc că tu ești Dumnezeu. Te fac Domnul și Mântuitorul meu. Mă angajez să fac voia Ta și să urmez poruncile Tale.

Vino și ocupă tot spațiul din viața mea.

În numele lui Isus Hristos, amin!

Господь Иисус,

Я пришел к Тебе сегодня, чтобы попросить у Тебя прощения за все мои недостатки, за все мои грехи. Только Ты можешь простить меня, благодаря Твоей жертве за меня на кресте. Благодарю Тебя за Твою жертву, благодаря которой я имею доступ к вечной жизни, к небесам.

Я признаю, что Ты - Бог. Я делаю Тебя своим Господом и Спасителем. Я обязуюсь исполнять Твою волю и следовать Твоим заповедям.

Приди и займи все место в моей жизни.

Во имя Иисуса Христа, аминь!

Pán Ježiš,

Prichádzam dnes pred teba, aby som ťa poprosil o odpustenie za všetky svoje chyby, za svoje hriechy. Jedine ty mi môžeš odpustiť skrze svoju obeť za mňa na kríži. Ďakujem ti za tvoju obetu, vďaka ktorej mám prístup do večného života, do neba.

Uznávam, že si Boh. Dávam ťa za svojho Pána a Spasiteľa. Zaväzujem sa plniť tvoju vôľu a dodržiavať tvoje prikázania.

Príď a zaber všetko miesto v mojom živote.

V mene Ježiša Krista, amen!

Gospod Jezus,

Danes prihajam k tebi, da bi te prosil odpuščanja za vse svoje napake in grehe. Samo ti mi lahko odpustiš po svoji žrtvi zame na križu. Hvala ti za tvojo žrtev, po kateri imam dostop do večnega življenja, do nebes.

Priznavam, da si Bog. Postavljam te za svojega Gospoda in Odrešenika. Zavezujem se, da bom izpolnjeval tvojo voljo in sledil tvojim zapovedim.

Pridi in si vzemi ves prostor v mojem življenju.

V imenu Jezusa Kristusa, amen!

Herre Jesus,

Jag kommer till dig idag för att be om förlåtelse för alla mina fel, mina synder. Bara du kan förlåta mig, genom ditt offer på korset. Tack för ditt offer, genom vilket jag har tillgång till det eviga livet, till himlen.

Jag erkänner att du är Gud. Jag gör dig till min Herre och frälsare. Jag förbinder mig att göra din vilja och följa dina bud.

Kom och ta all plats i mitt liv.

I Jesu Kristi namn, amen!

Pane Ježíši,

Dnes před tebe předstupuji, abych tě požádal o odpuštění všech svých chyb a hříchů. Jedině ty mi můžeš odpustit skrze svou oběť za mě na kříži. Děkuji ti za tvou oběť, díky níž mám přístup k věčnému životu, do nebe.

Uznávám, že jsi Bůh. Činím tě svým Pánem a Spasitelem. Zavazuji se, že budu plnit tvou vůli a řídit se tvými přikázáními.

Přijď a zaber mi všechen prostor v mém životě.

Ve jménu Ježíše Krista, amen!

Yüce İsa,

Bugün tüm hatalarım ve günahlarım için senden af dilemek üzere huzuruna geliyorum. Çarmıhta benim için yaptığın fedakârlık sayesinde beni yalnızca sen bağışlayabilirsin. Sonsuz yaşama, cennete erişebilmemi sağlayan fedakârlığın için teşekkür ederim.

Senin Tanrı olduğunu kabul ediyorum. Seni Rabbim ve Kurtarıcım yapıyorum. Kendimi senin isteğini yerine getirmeye ve emirlerine uymaya adıyorum.

Gel ve hayatımdaki tüm boşluğu al.

İsa Mesih adına, amin!

Господи Ісусе,

Я стою сьогодні перед вами, щоб попросити у вас прощення за всі мої провини, за всі мої гріхи. Тільки Ти можеш простити мене, через Твою жертву за мене на хресті. Дякую за Вашу жертву, завдяки якій я маю доступ до вічного життя, до неба.

Я визнаю, що Ти є Бог. Я роблю Тебе своїм Господом і Спасителем. Зобов'язуюсь виконувати Твою волю і слідувати Твоїм заповідям.

Прийди і займи весь простір в моєму житті.

В ім'я Ісуса Христа, амінь!

Partage cette page avec le QR code ci-dessous :